Associations

Merhaba

Merhaba (“Welkom” in het Arabisch en Turks) is een beweging gegroeid vanuit LGBTQI’s (lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders, queer, interseks personen) en/of mensen die zich aangetrokken voelen door mensen van hetzelfde geslacht en/of vragen hebben rond hun seksuele geaardheid en genderidentiteit met een migratieachtergrond.

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI’s met een migratieachtergrond, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, levensbeschouwing, godsdienst, …

In eerste instantie bieden we een laagdrempelig onthaal, begeleiding en verscheidene soorten activiteiten aan de primaire doelgroepen, namelijk LGBTQI met een migratieachtergrond.

Ten tweede richten we ons op professionelen uit de welzijnssector, het onderwijs, socio-culturele organisaties, maatschappelijke diensten alsook het ruime publiek. Via het delen van onze kennis, het geven van vormingen en het organiseren van sensibiliseringscampagnes stimuleren we hen om na te denken over thema’s op de snijlijn van cultuur-, gender- en seksuele diversiteit.

Onze vertrekpunten

Open– Merhaba betekent “welkom” in het Turks en het Arabisch. Wij ontvangen iedereen met open armen – ongeacht leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, opleiding, maatschappelijke positie of wettelijk statuut.

Discreet –Wij respecteren altijd de wens van mensen om anoniem te blijven, en leggen de nodige discretie aan de dag in onze contacten.

Alternatief–Merhaba staat voor een alternatieve aanpak, die beter aansluit bij de noden van onze primaire doelgroep. Deze alternatieve aanpak houdt in dat we zo laagdrempelig mogelijk zijn, dat niemand “uit de kast” wordt geduwd, en dat we respect hebben voor ieders eigen tempo en dat van de omgeving.

Intersectioneel – Merhaba denkt niet in hokjes, maar bekijkt mensen in hun volledige complexiteit. Dit betekent dat we niet enkel op iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit, of cultuur afzonderlijk focussen, maar dat we rekening houden met meervoudige identiteiten, en aandacht hebben voor meervoudige uitsluitingsmechanismen en hoe die elkaar versterken.

Bruggenbouwer – Door haar meervoudige identiteit beweegt Merhaba zich tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit proberen we met iedereen op een respectvolle manier de dialoog aan te gaan en bruggen te bouwen tussen de verschillende groepen onderling.

Info : http://www.merhaba.be/

En lien

Seksuele diversiteit

Culturele diversiteit

Identiteiten en genderexpressie