In beeld

Vorderingen PRIDE 2022

gepubliceerd 21 mei 2022

Gezondheid
 • Verwelkom, beschouw en respecteer de lichamen van intersex kinderen : RainbowHouse roept op een eind te maken aan het normaliseren van genitale verminking, sterilisatie en hormoonbehandelingen voor intersex kinderen! Het is tijd om deze kinderen te aanvaarden en te verwelkomen zoals ze geboren worden: deze lichamen zijn niet minder normaal dan andere;
 • Een beter opgeleide en inclusieve medische en paramedische beroepsgroep : wij eisen de veralgemening van de opleiding van studenten, maar ook van medici en paramedici, met betrekking tot de opvang, verzorging, behandeling en de specifieke kenmerken van jonge of oudere LGBTQIA+ personen, om respectvolle, niet-discriminerende en relevante toegang en behandeling te garanderen;
 • Meer middelen voor de gezondheid van vrouwen* die sex hebben met vrouwen* : het RainbowHouse vraagt om meer institutionele en financiële steun voor bewustmaking en voorlichting maar ook voor gezondheidsfaciliteiten voor VSV-publiek, die ondergefinancierd zijn, hoewel deze doelgroep ook specifieke behoeften heeft;
 • Bloeddonatie : er is geen risicogroep, er zijn alleen risicopraktijken: wij vragen dat de onthoudingsperiode van 4 maanden voor bloeddonatie door MSM wordt opgeheven. De wijziging van onthouding van 12 naar 4 maanden is een vooruitgang, maar het blijft een discriminatie waar andere landen, zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië of Israël, de stap hebben genomen om de beperkingen op te heffen;
 • Gemakkelijkere behandeling en meer inclusieve sociale zekerheid voor transgenders : vereenvoudiging van de toegang tot hormoonbehandelingen en -operaties en het opzetten van een eerlijk en consequent terugbetalingssysteem voor trans-specifieke gezondheidszorg, waaronder beëindiging van de negatieve prikkels voor de terugbetaling van genderspecifieke gezondheidszorg (gynaecoloog, enz.) door het “geregistreerde geslacht”;
 • Gegarandeerde reproductieve rechten voor iedereen : we eisen betere toegang tot het MAP, niet-discriminerende gynaecologische follow-up, cryopreservatie van sperma en eicellen en financiële vergoeding door de sociale zekerheid voor alle LGBTQIA+ paren of individuen die kinderen willen krijgen of een gezin willen stichten;
 • Toegankelijke gezondheidszorg en meer inclusieve sociale zekerheid voor HIV-positieve mensen : RainbowHouse wil serofobie actief bestrijden met gratis gezondheidszorg voor mensen met HIV, gratis HPV (humaan papillomavirus) en hepatitis A en B vaccinaties zonder leeftijdsgrens voor MSM en mensen met immuno-incompetentie;
Rechten en justitie
 • Respect voor het zelfbeschikkingsrecht van transgender minderjarigen : RainbowHouse roept op tot volledige de-psychiatrie van trans* personen tussen 16 en 18, toestemming om van geregistreerd geslacht te veranderen voor de leeftijd van 16, en naamsverandering makkelijker te maken voor de leeftijd van 12;
 • Eerlijke, inclusieve en meer sociale bescherming voor asielzoekers : wij eisen een betere toegang en systematische terugbetaling van gezondheidszorg voor personen die internationale bescherming zoeken en niet langer in opvangcentra verblijven;
 • Voor een kwalitatieve en beter gefinancierde ondersteuning van LGBTQIA+ migranten : wij eisen een verhoging van de structurele middelen van de verenigingen en instanties die asielzoekers, migranten en vluchtelingen begeleiden naar de grondrechten die hen in België toekomen;
 • Justitie die intersex personen beschermt : wij vragen om aanpassing van de wetgeving, in het kader van de evaluatie van de antidiscriminatiewetten en het wetboek van strafrecht, teneinde discriminatie en geweld op grond van geslachtskenmerken te bestraffen;
 • Gelijke rechten voor sexwerkers : decriminalisering van sexwerk is een grote stap voorwaarts. Toch moet nog steeds een gezond en veilig kader voor sexwerkers worden opgebouwd, want zij zijn werknemers zoals alle anderen. Ze kunnen ziek worden, vakantie nodig hebben, of gewoon oud worden. RainbowHouse staat aan de zijde van wie vecht en onderhandelt voor een leefbare, veilige en ondersteunende werkomgeving voor SW’ers. Pensioen- en verlofrechten, al dan niet bij ziekte, moeten worden verkregen;
 • Goed leven is voor LGBTQIA+ personen even belangrijk als goed ouder worden : RainbowHouse roept op tot het opzetten van een kader voor de praktische uitvoering van het mentaal en fysiek welzijn van LGBTQIA+ senioren, door middel van maatregelen, waaronder financiële en institutionele steun voor de opleiding van personeel in woonzorgcentra, verpleeghuizen, diensten voor thuishulp en andere residentiële voorzieningen, de aanwerving van referentiepersonen voor LGBTQIA+ seniorenvraagstukken en de opstelling van een anti-discriminatiehandvest waarin deze doelgroep specifiek wordt genoemd in alle instellingen die ouderen zorg of diensten aan huis verlenen;
 • Betere ondersteuning van transgenders op de arbeidsmarkt : terwijl het transgenderpubliek minder toegang heeft tot de arbeidsmarkt, roepen wij op tot de invoering van een antidiscriminatiebeleid bij aanwerving en op de werkplek, dat zich richt op LGBTQIA+ gemeenschappen en speciaal op het transgenderpubliek. Ons land moet zich inspannen om hun toegang te vergemakkelijken, op een inclusieve en tactvolle manier;
 • Huisvesting voor LGBTQIA+ personen verzekeren : RainbowHouse vraagt dat er situatietests worden ingevoerd om verhuurders, banken en vastgoedmakelaars te identificeren die beslissen om LGBTQIA+ personen de huisvesting te weigeren en dat er sancties volgen. Regionale huisvestingsinspecties moeten klachten over weigering van een woning op grond van genderidentiteit en/of sexuele geaardheid kunnen onderzoeken.
Jeugd, familie & adoptie
 • Een school die oog heeft voor de diversiteit van genderidentiteiten, sexuele kenmerken en oriëntaties : invoering van een anti-pest-, anti-intimidatie- en anti-discriminatie beleid op scholen en internaten voor alle LGBTQIA+ kinderen, en meer institutionele en financiële steun voor de opleiding van school- en hulppersoneel wat betreft de specifieke kenmerken van het LGBTQIA+ publiek en de noodzaak van zelfontplooiing;
 • In scholen, meer inclusie en respect voor intersex jongeren : de realiteit van genderverschillen aan de orde stellen met een depathologiserende en respectvolle aanpak in leerplannen en schoolboeken, met name in biologie, sexuele en lichamelijke opvoeding;
 • Een sterk, reëel en gefinancierd SRE-beleid : invoering van een gefinancierd, duidelijk en verplicht actieplan voor educatie op het gebied van relaties, emoties en sexualiteit in alle scholen, vanaf de jongste leeftijd, met aandacht voor LGBTQIA+ kwesties;
 • Een einde maken aan de discriminatie van paren van hetzelfde geslacht bij de adoptieprocedure : hoewel het recht op adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht in 2006 is verkregen, is het in feite een zeer ingewikkelde procedure. Naast het feit dat internationale adopties onmogelijk zijn, voeren de erkende adoptie-instanties van het land een quotabeleid, waardoor paren van hetzelfde geslacht minder kansen hebben om te adopteren. Voorts bepaalt artikel 348, lid 8, van het Burgerlijk Wetboek dat de biologische moeder haar toestemming kan intrekken gedurende een periode van 6 maanden nadat het kind bij het adoptiegezin is. Het feit dat een paar van hetzelfde geslacht is, vormt in deze context een risicofactor, gezien de bekende discriminaties en het feit dat de kans dat de toestemming wordt ingetrokken om het simpele feit dat een paar van hetzelfde geslacht is, reëel is;
 • Op school en daarbuiten, sport voor iedereen en met respect voor iedereen : aanpassing van de omgeving en de sportfaciliteiten om ze inclusief te maken voor intersex en transsexuelen; die vaak verbod krijgen op het beoefenen van hun sport.
Bewustzijn & zichtbaarheid
 • Lesbische, bi, pan en transvrouwen, een grote groep die nog te vaak onzichtbaar wordt gemaakt : als gevolg van de systemische ongelijkheden en de verweven discriminaties waarmee vrouwen te maken hebben, worden vrouwen die sex hebben met vrouwen nog te vaak uit de media en het sociale veld gewist. Dit is onaanvaardbaar. Daarom roept RainbowHouse Brussel op tot een grotere zichtbaarheid van deze doelgroep en hun strijd in de media, fictie, culturele en publieke ruimtes, en tot meer begrip voor hun realiteiten, tot meer inclusie en vertegenwoordiging;
 • Voor een demarginalisering en een sterkere integratie van intersex personen in de media : deze mensen vertegenwoordigen 192.000 mensen in België, maar hun strijd, evenals hun specifieke kenmerken, zijn nog steeds grotendeels onzichtbaar voor het grote publiek. Daarom vraagt RainbowHouse om meer zichtbaarheid voor deze gemeenschap;
 • Na de decriminalisering van sexwerk, de sociale demarginalisering ervan : sexwerk is een baan als elke andere, die erop gericht is iemands arbeidskracht te verkopen tegen een vergoeding. Het RainbowHouse roept daarom op tot meer integratie en demarginalisatie van sexwerkers en hun werk;
 • Bewustmaking van de identiteit en de specifieke kenmerken van asexuele mensen : in België zijn ongeveer 110.000 mensen asexueel. Hoewel zij zeer weinig media-aandacht krijgen, hebben deze mensen hun eigen behoeften en identiteit, die moeten worden gerespecteerd en in aanmerking genomen. Het Regenbooghuis pleit daarom voor meer zichtbaarheid en politieke interesse voor de problematiek van asexuele en aromantische mensen in Brussel en in België;
 • Betere zichtbaarheid van gehandicapten en minder validen om hen beter te kunnen begeleiden : RainbowHouse roept op tot een grotere integratie, verdediging en zichtbaarheid van de rechten van minder validen (fysiek en mentaal) in onze bewegingen. Terwijl de opeenvolgende vormen van discriminatie het leven van de betrokkenen steeds meer bemoeilijken, worden vooral LGBTQIA+ personen met een handicap hierdoor getroffen, terwijl hun zichtbaarheid zo goed als onbestaande is. Ondersteund worden is gezien en ontdekt worden. Dit geldt ook voor deze doelgroep ;
 • Eerlijke en structurele financiering voor LGBTQIA+ organisaties : RainbowHouse Brussels roept op tot een sterkere ondersteuning van de LGBTQIA+ gemeenschap, waardoor verschillende doelgroepen kunnen worden bereikt, en tot verschillende en complementaire benaderingen van genderidentiteiten en sexuele geaardheden. Dit netwerk biedt ook de gelegenheid om op het terrein preventiewerk te verrichten ter bestrijding van LGBTQIA+ fobie en discriminatie en geweld en om de opkomende behoeften van de gemeenschappen van het acroniem te verzamelen. Vandaag de dag werken verenigingen met subsidies die vaak niet duurzaam zijn, vaak gebaseerd zijn op oproepen tot het indienen van projecten, en administratief gezien een zware belasting vormen voor de teams (als verenigingen die al hebben). Het RainbowHouse heeft een solide en duurzame financiering nodig die de organisaties in staat stelt om zonder vrees voor de toekomst en op optimale wijze het hele jaar door te functioneren.

verwant