In beeld

IDAHOBIT – 17 Mei 2023

gepubliceerd 17 mei 2023

17 mei, een historische datum

Op 17 mei viert RainbowHouse samen met Prisme en Çavaria de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOBIT), waarvan het thema dit jaar “Altijd samen: verenigd in verscheidenheid” is. De datum is symbolisch omdat de WHO op 17 mei 1990 homoseksualiteit schrapte van de lijst van geestesziekten.

Meer dan dertig jaar later zijn er andere historische vorderingen gemaakt, waaronder de legalisering van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in veel landen. Wat de erkenning van de diversiteit van genderidentiteiten betreft, wordt het beginsel van zelfbeschikking nu steeds meer erkend en toegepast.

Een wereldwijde bedreiging van onze rechten

Elke stap voorwaarts gaat echter gepaard met spanning en achteruitgang. 

De oorlog die regeringen voeren tegen LGBTQIA+ mensen in landen als Rusland (totale invisibilisering) of Oeganda (invoering van de doodstraf) mag niet de indruk wekken dat alles elders gebeurt. De afname van de toegang tot medische overbruggingsfaciliteiten of de stigmatisering van dragshows lijkt in Europa weerklank te vinden, althans in een deel van de publieke opinie. Het is een manna dat gemakkelijk wordt uitgebuit door populistische partijen die inspelen op het gebrek aan informatie en sluipwegen.

Het is daarom zorgwekkend dat de voorlichting van jongeren over LGBTQIA+-kwesties in twijfel kan worden getrokken en ervan kan worden beschuldigd partijdig te zijn, terwijl het gaat om bewustmaking van fundamentele rechten en de realiteit van de samenleving. In het algemeen moet objectieve informatie vrij kunnen circuleren, zonder te worden beschouwd als de uiting van verwaarloosbare minderheden of als proselitisme. 

33 jaar na 17 mei 1990 is het geen tijd meer voor tolerantie, maar voor volledige en ondubbelzinnige erkenning. Om een actuele slogan te gebruiken: onze identiteiten staan niet ter discussie.

Inspanningen in de nabije toekomst…

De drie federaties (RainbowHouse, Prisme en Çavaria) vragen om de uitvoering van de huidige wetsontwerpen en om meer transparantie met betrekking tot 

het verbod op bekeringstherapieën: een door de ministerraad goedgekeurd wetsontwerp. Wat zijn de volgende stappen?

Verbod op verminking van intersekse minderjarigen. De Kamer nam een resolutie aan voor een wettelijk kader. Een wetsontwerp is in voorbereiding. Wat zijn de volgende stappen?

Aanpassing van de Trans*-wet aan de eisen van het Constitutioneel Hof. De Raad van State vraagt een oplossing te vinden voor gendermarkeringen op identiteitsdocumenten die een optie geven aan mensen die zich niet herkennen in het binaire spectrum. Wat zijn de volgende stappen?

Deze punten komen ook aan bod in het ILGA-rapport, de Europese organisatie van LGBTQIA+ verenigingen. Deze ranglijst benadrukt dat de fundamentele mensenrechten van LGBTQA+ personen in België nog steeds niet voor 100% gewaarborgd zijn. Een onaanvaardbare situatie. Deze paradox toont aan dat er nog een lange weg te gaan is.

Deze gemengde balans is ook die van de TGEU, waarvan de Trans Rights Map 2023 een algemene vooruitgang laat zien, maar een nog steeds grotendeels problematische situatie voor transgenders. In Frankrijk wijst het jaarverslag van SOS Homophobie, naast alarmerende cijfers over online agressie tegen LGBTQIA+-personen, op een constante toename van geweld tegen transgenders, meestal transvrouwen, in de openbare ruimte en met name in winkels. Deze trieste bevinding komt overeen met het Unia-rapport van 2021, waaruit bleek dat openbare ruimten het middelpunt waren van meldingen van aan seksuele geaardheid gerelateerd geweld. Deze trieste bevinding komt overeen met het Unia-rapport van 2021 waaruit bleek dat de openbare ruimte het middelpunt was van meldingen van aan seksuele geaardheid gerelateerd geweld. De cijfers van Unia voor 2022 wijzen op een trend naar een toename van gewelddadige handelingen. Bovendien is Unia, net als SOS Homophobie, bezorgd over de toename van online haatzaaiende uitingen. Het rapport van GLAAD (Gay & Lesbian Association Against Defamation) voor 2021 bevestigt dat geen van de grote sociale netwerken “veilig” is voor LGBTQIA+ mensen.

…en op de lange termijn.

In het ILGA-verslag wordt onder meer gepleit voor een hardere aanpak van misdrijven en geweld op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie of geslachtskenmerken. Unia voert campagne om online haatberichten sneller aan te pakken door ze te berechten voor de strafrechter in plaats van voor de rechtbank (artikel 150 van de grondwet). Er moet namelijk een signaal worden afgegeven dat LGBTI-fobisch gedrag onaanvaardbaar en een misdaad is. Om ze te veranderen is het essentieel om ook de preventie te versterken door bewustmaking.

Bij RainbowHouse geloven we dat de evolutie van de mentaliteit eerst en vooral gepaard moet gaan met de opvoeding van zowel het grote publiek als de professionals (gezondheid, asiel, administratie…). Wijzelf, als organisatie die 70 aangesloten verenigingen vertegenwoordigt, moeten blijven leren en opleiden, vooral op het vlak van preventie van systemisch geweld en kruis discriminatie. 

Wij willen benadrukken dat het waarborgen van de toegang van minderheden tot hun fundamentele mensenrechten deze rechten voor iedereen versterkt. Dit werk op lange termijn zal ervoor zorgen dat de vooruitgang op het gebied van veiligheid, welzijn en inclusie wordt bestendigd en dat de grondrechten niet worden aangetast. 

Op lange termijn vragen wij ook dat het beginsel van non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie en geslachtskenmerken in de grondwet wordt opgenomen.

Nu we ons voorbereiden op Brussels Pride, is deze dag van 17 mei een gelegenheid om onszelf eraan te herinneren dat we, ook al hebben we het hart om onze identiteit te vieren, nog elke dag moeten vechten voor onszelf en onze adel of we nu lesbisch, homo, bi, pan, trans, non-binair, queer, interseks, aromantisch, aseksueel zijn…

verwant