In beeld

Persbericht van de Raad van Bestuur over het L-Festival

gepubliceerd 8 november 2022

L-Festival : een diepe kloof tussen foute informatie en realiteit

De laatste weken zijn er stemmen opgegaan via sociale netwerken om ongenoegen te uiten over een hypothetische beslissing van RainbowHouse Brussel over het L-Festival. Het komt erop neer dat de Raad van Bestuur, strategisch beheersorgaan van het RainbowHouse, heeft besloten een eind te maken aan het festival. In dit tijdperk van desinformatie, waarin fact-checking zozeer wordt gevraagd en herinnerd, is het duidelijk dat het moeilijk is om een reflex te worden.

Nee: dit is niet het einde van het L-Festival. Het RainbowHouse Brussel heeft deze informatie nooit

aangekondigd, en ook niet de wil om het evenement te zien verdwijnen. Sinds enkele weken wordt

echter in de collectieve verbeelding van de gebruikelijke belangstellenden van het evenement ten

onrechte de beschuldiging geuit dat zij een eind willen maken aan dit vlaggenschip van het lesbisch

socio-cultureel leven in Franstalig België, tegen de achtergrond van een wedstrijd tussen de letters

van het acroniem. Helaas wordt zoals gebruikelijk deze verkeerde informatie en deze verdeeldheid

bij gebrek aan fact-checking verspreid. En dat terwijl dit noch tijdens de laatste Algemene

Vergaderingen, noch tijdens één van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, noch zelfs in één

van de werkgroepen door ons is ondersteund of bevestigd.

Neen de structuur is niet van plan het publiek in de steek te laten bij een evenement als de L, een 10

jaar oud festival (en erfgenaam van L-day en L-Week), dat voor het eerst gedragen werd door

activisten en vrijwilligers van het RainbowHouse en beantwoordt aan behoeften en wensen van een

hele gemeenschap die weinig zichtbaarheid en middelen hebben. Dit is nooit onze focus geweest.

Wat was het dan wel?

Wat we op de Algemene Vergadering van 10 september tijdens de presentatie van het ontwerp van

strategisch plan voor 2023-2025 zegden was dat het RainbowHouse op een keerpunt in zijn

geschiedenis staat. In een LGBTQIA+ socio-culturele omgeving die veel meer ontwikkeld is dan 10 of

20 jaar geleden (met meer collectieven, bars en verenigingen, waar we heel blij mee zijn vanuit onze

positie als actieve activistische basis voor LGBTQIA+ zaken in regio Brussel). Maar ook dat het

associatief weefsel nu meer kwetsbaar is als gevolg van crisis (pandemie, energie, inflatie, enz.) en

meer steun nodig heeft. Dat vooral de administratieve taak van verenigingen complexer is geworden

en dat onze voornaamste missie, naast militante strijd en politieke lobby, erin bestaat LGBTQIA+

verenigingen te ondersteunen en te doen samenwerken binnen en soms over de regionale grenzen

heen, door financiële mogelijkheden te bieden en hen te begeleiden bij het vrijmaken van middelen,

door logistiek en beheer te vergemakkelijken en de meest precaire verenigingen « een sterke

schouder » te bieden. Om dit te bereiken en het RainbowHouse Brussel in staat te stellen een

sterkere bondgenoot van haar verenigingen te worden (waardoor die meer activiteiten kunnen

opzetten, voor meer gemeenschappen, zonder al die beperkingen, maar mogelijk ook meer banen

kunnen creëren) is het onmogelijk om door te gaan met de huidige configuratie van de verdeling van

de activiteiten: het RainbowHouse moet zich concentreren op haar activiteit als federatie, die zij

momenteel niet goed genoeg operationaliseert. Daarom moet het de feestelijke activiteiten die het

vaak op zich heeft genomen, overdragen aan andere Brusselse verenigingen en collectieven, omdat

er destijds weinig of geen ondernemers waren die deze activiteiten konden verzorgen, wat nu niet

meer het geval is.

Betekent dit het einde van het L-Festival? Neen. Want op diezelfde Algemene Vergadering werd

aangekondigd dat wij, het RainbowHouse Brussel, op zoek zouden gaan naar een vereniging of een

collectief van verenigingen om het project over te nemen en uiteraard zouden zorgen voor een

"kant-en-klare" begeleiding bij de realisatie van het project voor die eerste editie, een overdracht van alle aanverwante zaken (waardoor de festivalstructuur kan worden herhaald en het wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden) en de garantie dat de subsidies die gewoonlijk voor het L-Festival worden vrijgemaakt, gewoon naar de overnemende structuur zouden worden overgeheveld, zodat er zonder gebrek aan middelen kan worden gestart. En dat omdat die vereniging(en) de fakkel sereen zou(den) kunnen overnemen, zodat de voortzetting van het festival verzekerd is, zonder enige breuk en het RainbowHouse zich sereen kan richten op de verenigingen waarvoor het bedoeld is.

Dat was altijd onze beslissing.

En dit alles is veranderd in: « het RainbowHouse wil dat het L-Festival stopt en wil lesbiennes in de steek laten. »

Desinformatie is de kwaal van het moment die onze gemeenschappen evengoed treft als andere. Het

is de manipulatie van informatie om de publieke opinie te polariseren, om bepaalde (privé of andere)

belangen te bevorderen, om soms haatdragend uit de hoek te komen en uiteindelijk om groepen te

verdelen en meer kwetsbaar te maken. In deze tijd van directheid en makkelijke breuken, zullen alle

serieuze bronnen dezelfde aanbeveling blijven doen: om echt van nep te onderscheiden, controleer

de gegevens, controleer de feiten, controleer je bronnen en hun belangen.

Vandaag is het meer dan ooit belangrijk onze krachten te bundelen, terwijl er nog heel wat te

bestrijden valt en de context steeds moeilijker wordt: laten we ervoor kiezen samen te winnen in

plaats van verdeeld te verliezen!

Altijd klaar voor LGBTQIA+ organisaties en de gemeenschappen waarvoor zij vechten.

De Raad van Bestuur van RainbowHouse

verwant