Projecten

Equal(c)ity-project

Equal(c)ity-project

Het Equal(c)ity-project is ons eerste Europese project. Het wordt geleid door het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en heeft als doel om seksueel en gendergerelateerd geweld onder mensen met een migratieachtergrond tegen te gaan en om migratie en interculturele kwesties te integreren in de structuur zelf van stedelijke diensten in Europa.

Het vindt momenteel plaats in vier steden, die elk werken met een andere categorie mensen die slachtoffer zijn of het risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel of gendergerelateerd geweld. Zo werkt Luxemburg aan vrouwen, Göteborg aan gezinnen en Rome aan niet-begeleide minderjarigen.

Brussel wordt vertegenwoordigd door RainbowHouse in samenwerking met Equal.Brussels en richt zich op LGBTQI+ personen. Het doel van ons project is het opzetten van veilige ruimtes voor LGBTQI+ personen met een migratie-achtergrond op een duurzame manier door middel van de ontwikkeling van een toolkit. Deze toolkit bevat een gids met goede praktijken voor de implementatie van veilige ruimtes, een soort gebruikershandleiding om deze ruimtes te beheren, een training voor de verschillende structuren en verenigingen die in contact staan met LGBTQI+ personen met een migratie-achtergrond, en een bewustwordingscampagne over gendergeweld en het bestaan van veilige ruimtes voor LGBTQI+ personen met een migratie-achtergrond.

Het project is officieel van start gegaan op 13 januari 2020 en loopt tot eind 2021.

 

Preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld in migrantengemeenschappen en versterking van hulpverlening aan overlevenden in EU-steden

Update mei 2020: LGBTQI+ migranten

 

Vijf maanden zijn verstreken sinds de start van het regionaal Equal(c)ity project, dat wordt gecoördineerd door het kantoor voor België en Luxemburg van de Internationale Organisatie voor Migratie en gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van het project is om de dienstverlening in vier verschillende EU-steden te verbeteren om seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV) tegen migranten aan te pakken. Elke stad ontwikkelt hiervoor een specifieke toolbox:

    • Brussel: SGBV tegen LGBTQI+ migranten en het creëren van safe spaces
    • Luxemburg: SGBV tegen vrouwelijke migranten
    • Rome: SGBV tegen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
  • Göteborg: SGBV in familieverband, met de nadruk op eergerelateerde misdaden

Nu meer dan ooit staan stedelijke diensten onder druk: eerstelijnswerkers staan in de vuurlinie van een meedogenloze, zware strijd terwijl socio-economische ongelijkheden verharden. COVID-19 heeft de wereld in zijn greep en blijft druk uitoefenen op lokale, nationale en globale middelen. Ondanks deze uitdagende omstandigheden zetten de partners van het Equal(c)ity project hun activiteiten voort.

Met deze thematische update wil het projectteam u informeren over de reeds uitgevoerde activiteiten, de toekomstige stappen en de impact van COVID-19 op migrantengemeenschappen.

De andere drie projectupdates vindt u hier: vrouwelijke migranten / NBMV / migrantenfamilies.

Doelstellingen van het project in Brussel

IOM België en Luxemburg werkt samen met Rainbowhouse Brussels en equal.brussels (de afdeling voor gelijke kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) om SGBV tegen LGBTQI+ personen van migrantengemeenschappen aan te pakken. LGBTQI+ wordt gebruikt als overkoepelende term voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans*, queer en intersekse mensen, en de plus (”+”) verwijst naar alle gemarginaliseerde genderidentiteiten en seksuele oriëntaties. De doelstelling zal worden gerealiseerd door het oprichten van safe spaces en het verbeteren van bestaande stedelijke diensten om LGBTQI+ migranten beter te kunnen ondersteunen. In deze context bestaat de “migrantengemeenschap” uit iedereen die wordt gezien als iemand met een migratieachtergrond, inclusief asielzoekers, vluchtelingen en diasporaleden van de 2e en 3e generatie.

LGBTQI+ mensen vertegenwoordigen ongeveer 10% van de wereldbevolking met een relatief gelijke verdeling overal ter wereld. Geweld tegen LGBTQI+ mensen is op zich seksueel en/of gendergerelateerd. Mensen met een migratieachtergrond die ook LGBTQI+ zijn, staan voor zeer specifieke uitdagingen. Daarom hebben Rainbowhouse Brussels en equal.brussels gekozen voor een intersectionele benadering van het begrip safe space en de definitie van de doelgroep.

De ontwikkelde toolbox zal bestaan uit (1) richtlijnen over safe spaces, (2) standaardprocedures voor het beheer ervan, (3) een bewustmakingsstrategie gericht op LGBTQI+ migranten om het bestaan en het belang van safe spaces te promoten, alsook (4) een opleidingsprogramma voor de eerstelijnswerkers die erbij betrokken zijn. Deze toolbox zal worden ontwikkeld met het inzicht dat de doelgroep geenszins monolithisch is en een breed spectrum van behoeften en ervaringen vertegenwoordigt.

Activiteiten – Stand van Zaken

De partners zijn momenteel bezig met uitgebreid theoretisch onderzoek en veldwerk om grondige kennis te verwerven over wat safe spaces betekenen voor verschillende mensen in verschillende contexten. Zo evalueren de partners de noden, moeilijkheden en uitdagingen van de doelgroep en verzamelen ze goede praktijken voor professionals en vrijwilligers die met hen werken.

Dit onderzoek bestaat deels uit interviews met eerstelijnswerkers, LGBTQI+ personen met een migratieachtergrond en werknemers van instellingen en openbare diensten. Ook andere EU-steden met ervaring op dit gebied worden betrokken bij deze eerste onderzoeksfase.

Tevens vonden er reeds enkele test-opleidingssessies plaats vóór de COVID-19 lockdown om de noden van verschillende doelgroepen te evalueren en de efficiëntie van de opleidingsmethoden te toetsen.

Toekomstige stappen

Tijdens de komende zomer zullen de vier onderdelen van de hierboven beschreven toolbox ontwikkeld worden. Om de efficiëntie van de bewustmakingsstrategie te waarborgen, zullen de partners focusgroepen organiseren. Uiteraard zal dit afhangen van de evolutie van de huidige gezondheidssituatie en lockdown.

Na de zomer van 2020 zal een onafhankelijk en divers expertpanel feedback geven op de ontwikkelde tools. Zij zullen deze zowel vanuit conceptueel/theoretisch perspectief als vanuit praktisch oogpunt controleren en dit zal ook garanderen dat de toolbox op EU-niveau kan worden gereproduceerd.

 

 

Algemene info over het Equal(c)ity project
Gefinancierd door: het EU Rechten, Gelijkheid en Burgerschap Programma (2014-2020)

Geïmplementeerd door: IOM België en Luxemburg, in samenwerking met IOM Italië

Met steun van: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Luxemburg 

Actieradius: België, Luxemburg, Italië en Zweden  

Looptijd: 24 maanden, gestart in november 2019

 

Contact
Wenst u meer informatie over het project?
Neem contact op met Elisabeth Palmero via epalmero@iom.int of +32 (0)2 287 74 39.
Interesse om de tools van die project ontvangen?
Neem contact op met Anke Van de Velde via avandevelde@iom.int.
Dit project wordt gefinancierd door het EU Rechten, Gelijkheid en Burgerschap Programma (2014-2020)

verwant

Inclusieve organisaties

Asiel & Migratie

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit